La radicalització de la Geografia

Title

La radicalització de la Geografia
The Radicalization of Geography
La radicalización de la Geografía

Description

A començaments dels anys 1960, la geografia nord-americana estava dominada per les descripcions regionals, els enfocaments neopositivistes i la geografia cultural. L’atmosfera polititzada d’aquella dècada va posar de relleu la inadequació d’aquells enfocaments per abordar els problemes del moment. Aquella insatisfacció amb la geografia existent va comportar, primer una dedicació a nous temes d’estudi (la pobresa, el desenvolupament del Tercer Món), després un canvi radical en els models d’explicació a partir de la incorporació de la teoria marxista. A finals dels anys 1980 i durant els 1990 aquestes aproximacions, que havien arribat a ser les dominants en mans de geògrafs com David Harvey, Jim Blaut o Neil Smith, van ser durament criticades i qüestionades des de posicions post estructuralistes i postmodernes. En els darrers anys, però, la consciència creixent dels efectes del capitalisme financer i les polítiques neoliberals i de la crisi ambiental ha donat lloc de nou al sorgiment d’una nova generació, més diversa, de geògrafs radicals.Paraules clau: geografia radical, teoria marxista, neoliberalisme, crisi ambiental.
In the early 1960s, American geography was dominated by regional descriptions, spatial science and cultural geography. The politicized atmosphere of those years pointed to the inadequacy of these approaches to address the concerns of many geographers. That dissatisfaction with the existing geography led to new research areas (poverty, Third World development) and soon to a radical change in the models of explanation that came from the Marxist theory. In the late 1980s and during the 1990s these approaches, which had come to be the dominant with geographers such as David Harvey, Neil Smith and Jim Blaut, were harshly criticized and challenged from postmodern and post-structuralist positions. In recent years, however, growing awareness of the effects of financial capitalism, neoliberal politics and the environmental crisis has led to an emergence of a new and more diverse generation of radical geographersKeywords: radical geography, marxist theory, neoliberalism, environmental crisis.
A comienzos de los años 1960, la geografía norteamericana estaba dominada por las descripciones regionales, los enfoques neopositivistas y la geografía cultural. La atmósfera politizada del momento puso de relieve la inadecuación de aquellos enfoques para abordar los problemas del momento. Aquella insatisfacción con la geografía existente comportó, primero una dedicación a nuevos temas de estudio (la pobreza, el desarrollodel Tercer Mundo), después un cambio radical en los modelos de explicación a partir de la incorporación de la teoría marxista. A finales de los años 1980 y durante los 1990 estas aproximaciones, que habían llegado a ser las dominantes en manos de geógrafos como David Harvey, Jim Blaut o Neil Smith, fueron duramente criticadas y cuestionadas desde posiciones post estructuralistas y postmodernas. En los últimos años, sin embargo, la conciencia creciente de los efectos del capitalismo financiero y las políticas neoliberales y de la crisis ambiental ha dado lugar de nuevo al surgimiento de una nueva generación,más diversa, de geógrafos radicales.Palabras clave: geografía radical, teoría marxista, neoliberalismo, crisis ambiental.

Source

Treballs de la Societat Catalana de Geografia; Núm. 75: juny 2013; 185-193
Treballs de la Societat Catalana de Geografia; Núm. 75: juny 2013; 185-193
Treballs de la Societat Catalana de Geografia; Núm. 75: juny 2013; 185-193

Publisher

Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Date

2013-06-17

Output Formats

Compartir

Position: 14103 (63 views)